Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anomalousness /ə'nɔmələsnis/  

  • Danh từ
    sự bất thường, sự dị thường; sự không có quy tắc