Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incongruousness /in'kɔɳgruəsnis/  

  • Danh từ ((như) incongruity, incongruence)
    tính không hợp nhau
    tính không thích hợp, tính phi l