Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, thường xấu; số nhiều weirdos, weirdie)
    người kỳ cục, người lập dị