Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thông tục) bị bệnh tinh thần
  Danh từ
  (thông tục) người bị bệnh tinh thần

  * Các từ tương tự:
  psycho-analisis, psycho-biography, psycho-biological, psycho-biologist, psycho-biology, psycho-dynamics, psycho-genesis, psycho-physical, psychoactive