Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tác động đến trí tuệ, hành vi (thuốc)