Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

psycho-analisis /saikouə'næləsis/  

  • Danh từ
    sự phân tích tâm linh