Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhibition /,inhi'bi∫n/  /,ini'bi∫n/

  • Danh từ
    sự kiềm chế
    sự ức chế