Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái chắn đường; hàng rào
  show your ticket at the barrier
  xuất trình vé ở chỗ chắn đường
  hàng rào chủng tộc và tôn giáo
  the language barrier
  hàng rào ngôn ngữ

  * Các từ tương tự:
  barrier cream, barrier reef, Barriers to entry