Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frontier /'frʌntiə[r]/  /frʌn'tiə[r]/

 • Danh từ
  biên giới
  the frontier between Austria and Hungary
  biên giới Áo và Hung
  đất hoang vu; vùng biên giới (ở Mỹ trước đây)
  (cách viết khác frontiers) giới hạn cuối cùng
  họ đã đẩy lùi giới hạn cuối cùng của kiến thức y học

  * Các từ tương tự:
  frontiersman