Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frontiersman /'frʌntiəzmən/  

  • Danh từ
    (số nhiều frontiersmen /'frʌntiezmən/)
    dân biên giới
    người khai phá