Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hào có tường thấp (bao quanh công viên…)

    * Các từ tương tự:
    ha ha