Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • thán từ
  ha ha
  /'hɔ:'hɔ:/
  Danh từ
  tiếng cười ha ha
  Nội động từ
  cười ha ha

  * Các từ tương tự:
  ha-ha