Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrier reef /,bæriə'ri:f/  

  • vỉa ngầm san hô