Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự xen vào việc người khác, sự can thiệp vào việc người khác; sự lăng xăng quấy rầy
    Tính từ
    (như) meddlersome