Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frustration /frʌ'strei∫n/  

  • Danh từ
    sự nản lòng
    công việc nào cũng có những cái làm cho người ta nản lòng