Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Horizontal intergration   

  • (Kinh tế) Liên kết theo phương ngang
    Liên kết theo phương ngang xảy ra khi hai hãng ở cùng một giai đoạn trong quá trình sản xuất sát nhập với nhau để lập ra một doanh nghiệp duy nhất. Xem MERGER