Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Công bằng theo phương ngang
    Tính công bằng hoặc công lý áp dụng với các cá nhân trong cùng một hoàn cảnh