Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sấp, úp sấp
  fall prone
  ngã sấp xuống
  (trong từ ghép) có thiên hướng bị; dễ bị
  cháu bé dễ bị tai nạn
  prone to close one's temper
  dễ mất bình tĩnh, dễ nổi giận

  * Các từ tương tự:
  pronely, proneness, pronephric, pronephros, proneur