Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    hướng xuống
    she laid the picture face downwards on the table
    chị ta để úp bức tranh trên bàn
    khu vườn dốc thoai thoải xuống phía sông