Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perspective /pə'spektiv/  

 • Danh từ
  phép phối cảnh
  tranh (hình) phối cảnh
  phối cảnh
  get a perspective of the whole valley
  có được một bức tranh phối cảnh của cả thung lũng
  in (out of) perspective
  đúng (không đúng) thực trạng [phối cảnh]
  that tree on the left of the picture is out of perspective
  cây kia ở bên trái bức tranh là không đúng thực trạng phối cảnh của nó
  he sees things in their right perspective
  anh ta nhìn sự vật theo đúng thực trạng của chúng

  * Các từ tương tự:
  perspectively