Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

standpoint /'stændpɔint/  

  • Danh từ
    quan điểm
    from the standpoint of the ordinary voter
    trên quan điểm của người cử tri bình thường