Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc làm rượu bia
    mẻ rượu bia
    (hàng hải) sự tích tụ mây đen báo bão