Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concoction /kən'kɒk∫n/  

  • Danh từ
    sự pha chế
    chất pha chế ra