Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chè, trà
  a pound of tea
  một pao chè
  a cup of tea
  một tách trà
  shall I make [the] tea?
  tôi đi pha trà nhé
  tách trà
  cho xin hai tách trà
  nước sắc, nước hãm
  mint tea
  nước sắc bạc hà
  bữa trà chiều (kèm món ăn nhẹ)
  when is tea?
  bữa trà vào mấy giờ thế?
  somebody's cup of tea
  xem cup
  not for all the tea in China
  các vàng cũng không
  có lát vàng tôi cũng không lấy ông ta

  * Các từ tương tự:
  tea-bag, tea-basket, tea-break, tea-caddy, tea-chest, tea-cloth, tea-cosy, tea-dance, tea-drinker