Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beverage /'bevəridʒ/  

  • Danh từ
    đồ uống