Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ, Giới từ
  (-er; -est) (cổ)
  gần, ở gần
  the end of the world is nigh!
  Ngày tận thế gần thôi!

  * Các từ tương tự:
  night, night porter, night safe, night shift, night-bird, night-blind, night-blindness, night-boat, night-brawl