Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thổi nhẹ (sáo, kèn…)
    (khẩu ngữ) đi khoan thai, đi loanh quanh
    I must just tootle down to the shops for some flour
    tôi phải loanh quanh mãi ngoài phố để mua ít bột