Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boatswain /'bəʊtswein/  

  • Danh từ
    (cách viết khác bosn, bosun /'bəʊsn/)
    thủy thủ trưởng