Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng chiêm chiếp (chim con)
  Động từ
  kêu chiêm chiếp (chim con)

  * Các từ tương tự:
  tweeter