Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tweeter /'twi:tə[r]/  

  • Danh từ
    loa cao âm