Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hót líu lo (chim)
  Danh từ
  tiếng hót líu lo (chim)

  * Các từ tương tự:
  warbler