Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng te te (của kèn túi)