Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] the thé, [một cách] lanh lảnh;[một cách] inh tai