Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vỉ lò, ghi lò (lò sưởi)
  lò sưởi
  Động từ
  xát; nạo
  nạo cà rốt
  kêu cọt kẹt, ken két
  bản lề cổng rít ken két
  làm khó chịu, làm gai người
  grate on (uponthe era
  làm chối tai

  * Các từ tương tự:
  grate-bar, grateful, gratefully, gratefulness, grater