Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissonant /'disənənt/  

  • Tính từ
    (nhạc học)
    nghịch tai

    * Các từ tương tự:
    dissonantly