Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường vị ngữ)
    bực mình; bẽ mặt
    it was galling to have to apologize to a man she detested
    thật là bẽ mặt phải xin lỗi một người mà cô ta ghét