Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rancidity /ræn'siditi/  

  • Danh từ
    sự trở mùi, sự ôi (mỡ, bơ...)