Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exasperation /ig,zæspə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự bực mình, sự điên tiết
    "stop that noise", he cried out in exasperation
    "thôi đừng có ầm ĩ nữa", anh ta điên tiết hét lên