Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aggravation /,ægrə'vei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm trầm trọng thêm; điều làm trầm trọng thêm
    sự làm bực mình; điều làm bực mình