Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mạng lưới
  a network of raiklways
  mạng lưới đường sắt
  a network of shops all over the country
  mạng lưới cửa hàng trên toàn đất nước
  mạng lưới truyền thanh
  the old-boy network