Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khàn khàn
  a raucous voice
  giọng khàn khàn

  * Các từ tương tự:
  raucously, raucousness