Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khàn khàn, khàn (tiếng nói)
  talk oneself hoarse
  nói đến khản cả tiếng
  có giọng nói khàn khàn (người)

  * Các từ tương tự:
  hoarsely, hoarsen, hoarseness