Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raucously /'rɔ:kəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] khàn khàn