Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raucousness /'rɔ:kəsnis/  

  • Danh từ
    sự khàn khàn; giọng khàn khàn