Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cách viết khác grill
  lưới sắt, chấm song
  nhân viên ngân hàng nhìn khách hàng từ phía sau khung lưới sắt

  * Các từ tương tự:
  grilled, griller