Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reticulum /ri'tikju:ləm/  

  • Danh từ, số nhiều reticula /ri'tikju:lə/
    (động vật học) dạ tổ ong (loài nhai lại)
    (giải phẫu) màng lưới, mô lưới