Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dải vải làm mặt ghế; dải vải làm thắt lưng