Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dovetail /'dʌvteil/  

 • Danh từ
  (kiến trúc)
  mộng đuội én
  Động từ
  lắp mộng đuôi én
  khớp với nhau, ăn khớp chặt chẽ
  các kế hoạch của tôi ăn khớp chặt chẽ với kế họach của chị ta