Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều retia
    (giải phẫu) mạng lưới (dây thần kinh, mạch máu)

    * Các từ tương tự:
    retecious, retell, retelling, retemper, retention, Retention ratio, Retentions, retentive, retentively