Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trellis-work /'treliswə:k/  

  • Danh từ
    lưới mắt cáo; rèm mắt cáo; hàng rào mắt cáo ((như) trellis)